بازدید گروه جهادی امام رضا(ع) از آموزشگاه کودکان‌کارمجتمع آموزشی صبح رویش و بهاران مراکزی هستند که‌ به‌ همت قرارگاه جهادی امام رضا (ع) مشغول تدریس به کودکان کار و آموزش آسیب دیدگان اجتماعی هستند.

عکاس: محمد خلجی

تاریخ گزارش: 1395/10/23