دروغ های اردوغان در مورد مهاجرانرجب طیب اردوغان سیاست های خصمانه ای را در خصوص منطقه به کار گرفته است و در مقابل مهاجران نیز سیاست های سرکوب گرانه ای دارد

عکاس: خبرگزاری فارس

تاریخ گزارش: 1395/10/11