حماسه نه دیمردم در اعتراض به تندروی های فتنه گران و توهین کنندگان به ساحت مقدس امام حسین(ع) در روز عاشورا در 9 دی ماه سال 88 با حضور میلیونی خود در خیابان ها حماسه ای دیگر در تاریخ این کشور آفریدند

عکاس: ماه‌تاب آنلاین

تاریخ گزارش: 1395/10/09