انعکاستصاویر ثبت شده از حال و هوای شهر قزوین در روزهای بارانی.

عکاس: خبرگزاری مهر

تاریخ گزارش: 1395/10/08