نشست خبری مراسم بزرگداشت نهم دی

عکاس: محمد خلجی

تاریخ گزارش: 1395/10/07